Odmena a spôsob platby

Odmena za právne služby je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb ( ďalej len vyhláška ).

Vyhláška upravuje štyri druhy odmien:

  1. Hodinová odmena.
  2. Paušálna odmena, ktorá sa stanovuje ako pevná suma za poskytnutie služieb za určité časové obdobie alebo za úplné vybavenie veci.
  3. Podielová odmena, ktorá sa obyčajne stanovuje ako určité percento z hodnoty veci.
  4. Tarifná odmena, ktorej výška závisí tiež od hodnoty veci a počtu úkonov právnych služieb a ako jediná z druhov odmien je upravená vyhláškou nasledovne:
Hodnota veciodmena za 1 úkon právnych služieb
do 165,97 €16,60 €
165,97 € - 663,88 €16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €
663,88 € - 6 638,78 €41,49 € + 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €
6 638,78 € - 33 193,92 €220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1 659,70 € prevyšujúcich sumu 6 638,78 €
nad 33 193,92 €486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3 319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193,92 €

Konkrétna odmena závisí od potreby právnych služieb a dohody medzi klientom a advokátom. Pred samotným poskytnutím právnej pomoci prediskutujeme s klientom spôsob určenia odmeny za služby kancelárie. Presnú kalkuláciu odmeny poskytneme po preštudovaní materiálov, čo umožní odhadnúť náročnosť prípadu.

Do odmeny sa nezahŕňajú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne, správne a iné poplatky, výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy a iné.

Ak ide o úkon právnej služby vykonávaný v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške 1/24 výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu. ( Výpočtový základ pre rok 2022 predstavuje sumu 1163 € )