Profil

JUDr. Zuzana Nespalová vykonávala právnickú prax od začiatku štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1997 v advokátskej kancelárii JUDr. Vladimíra Nádaského, kde pokračovala v praxi aj po skončení štúdia v roku 2002 ako advokátsky koncipient.

V priebehu svojej praxe získala rozsiahle skúsenosti v oblasti poskytovania poradenstva v obchodných a občianskoprávnych veciach, kde sa zameriavala najmä na obchodné právo a právo obchodných spoločností ako i právo občianske, pracovné, rodinné, právnu pomoc v oblasti nehnuteľností a v neposlednom rade zastupovaním v súdnych sporoch a rozhodcovských konaniach.

Od augusta 2006 po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok a zapísaní do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pôsobí ako samostatný advokát. Po odchode JUDr. Vladimíra Nádaského do dôchodku, prevzala jeho klientelu a pokračuje v tradícii vysokého pracovného nasadenia, profesionálneho prístupu a zároveň dôslednosti pri poskytovaní právnych služieb.