Vypracovanie zmlúv

Vypracujeme Vám akýkoľvek typ zmluvy v oblasti občianskeho práva (napr.: kúpna zmluva, darovacia zmluvy, zmluva o dielo, príkazná zmluva, zmluva o pôžičke, dohoda o vyporiadani bezpodielového spoluvlastníctva manželov atď.), obchodného práva (napr.: zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o preprave, zmluva o predaji podniku atď.) a tiež pracovného práva (pracovná zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.)