Pripomienkovanie zmlúv

Pripomienkovanie zmlúv je určené pre klientov, ktorí obdržali návrh zmluvy od protistrany a chcú mať istotu, že zmluva je po právnej stránke v poriadku a zistiť do akej miery je ich postavenie na základe predloženej zmluvy výhodné či nevýhodné. Pripomienkovanie zmlúv je zameraná na posúdenie súladu ustanovení zmluvy s platnými právnymi predpismi, posúdenie právneho postavenia klienta vyplývajúce zo zmluvy, upozornenie na riziká spojené s uzavretím zmluvy, návrh úpravy ustanovení zmluvy, prípadne doplnenie ustanovení so zameraním na ochranu záujmov klienta.