Obchodné právo

V oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností zabezpečujeme vypracovávanie základných dokumentov všetkých typov obchodných spoločností i družstva a vykonávame všetky úkony potrebné pre založenie spoločnosti (družstva) vrátane styku so živnostenskými úradmi a obchodným registrom. Poskytujeme kompletný právny servis pri zmene vnútorných pomerov, zmene právnej formy spoločnosti, splynutí, zlúčení, rozdelení, zániku a likvidácii spoločnosti.

Vypracovaváme všetky typy obchodných zmlúv, poskytujeme právne služby pri riešení sporov vznikajúcich so zmluvných a iných obchodnozáväzkových vzťahov. Zastupujme klientov pred súdmi vo všetkých druhoch obchodných sporov. Zabezpečujeme vymáhanie pohľadávok súdnou i mimosúdnou cestou, riešenie otázok náhrady škody, právnu pomoc v prípade ohrozenia či porušenia dobrého mena a povesti právnických osôb, ako i právnu pomoc v prípade zneužitia účasti na hospodárskej súťaži (nekalosúťažné konanie, klamlivá reklama...).