Zakladanie obchodných spoločností

Založenie obchodnej spoločnosti je právny úkon, ktorý smeruje k vzniku novej právnickej osoby. Právna teória rozlišuje tzv. osobné obchodné spoločnosti, ktorými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť a tzv. kapitálové spoločnosti, ktorými sú spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Kapitálové spoločnosti môžu byť založené aj na iný ako podnikateľský účel, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.

Základné rozdiely medzi vyššie uvedenými skupinami obchodných spoločností spočívajú predovšetkým v spôsobe ručenia spoločníkov za záväzky spoločnosti, vo viazaní (príp. neviazaní) vzniku spoločnosti na existenciu základného imania, v štruktúre orgánov spoločnosti ako aj úprave možnosti spoločníkov spoločnosti konať za spoločnosť. Zakladateľom obchodnej spoločnosti môže byť právnická aj fyzická osoba.

Advokátska kancelária zabezpečuje kompletný servis pri zakladaní novej obchodnej spoločnosti, ktorý zahŕňa:

  • Poradenstvo pri výbere vhodnej právnej formy spoločnosti
  • Vypracovanie potrebných dokumentov, zmlúv a iných listín potrebných pre založenie spoločnosti a jej registráciu do obchodného registra
  • Zabezpečenie živnostenských a obdobných oprávnení k podnikaniu
  • Zabezpečenie notárskych služieb
  • Spracovanie podania do Obchodného registra, vypracovanie návrhu a jeho podanie v mene klienta
  • Zastupovanie klientov pri jednotlivých právnych úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti
  • Iné doplnkové služby