Občianske právo

Zastupujeme klientov v konaniach pred súdmi vo všetkých občianskoprávnych sporoch, zabezpečujeme spisovanie kúpnych, darovacích a iných občianskoprávnych zmlúv, vyporiadanie podielového aj bezpodielového spoluvlastníctva, zabezpečujeme kompletný právny servis pri prevode a nájme nehnuteľností.

Poskytujeme právne služby v oblasti dedičského práva vrátane spisovania závätov, listín o vydedení a zastupovania klientov v sporoch súvisiacich s dedičským konaním. Poskytujeme právne služby v prípade náhrady škody a bezdôvodného obohatenia.