Podania na súdy

V podnikateľskom, ale i súkromnom živote môže nastať situácia, kedy nemáte inú možnosť ako svoje práva chrániť súdnou cestou. V jednoduchších prípadoch je možné vypracovať podania na súd bez potreby osobnej konzultácie prípadu. Ide najmä o prípady, kedy klienti potrebujú pomôcť koncipovať žalobu alebo platobný rozkaz a nepotrebujú, prípadne nechcú, aby ich advokát zastupoval aj v následnom súdnom konaní.

Napíšte nám:

Ako na to?

 1. Do elektronického formulára alebo priamo na e-mail online@ba-advokat.sk uveďte Vaše identifikačné údaje a popis Vášho právneho problému alebo zadanie požiadavky na právnu službu a Vaše prípadné otázky
 2. Ak je súčasťou právnej služby posúdenie dokumentu nezabudnite ho pripojiť k formuláru alebo ho poslať priamo na e-mailovú adresu online@ba-advokat.sk
 3. V priebehu niekoľkých hodín (spravidla do 24) Vám bude odoslaný e-mail, v ktorom bude uvedený čas, potrebný na poskytnutie právnej služby (podľa zložitosti problému od 1 hodiny až do 5 pracovných dní) a navrhovaná odmena za poskytnutie právnej služby. Súčasťou e-mailu môžu byť aj doplňujúce otázky týkajúce sa Vášho právneho problému. V závere nájdete údaje o spôsobe platby za právne služby online
 4. Až momentom zaplatenia odmeny (pripísania príslušnej sumy na účet advokáta) je Vaša objednávka záväzná a začína plynúť lehota na poskytnutie právnej služby
 5. Poskytnutie právnej služby online je zavŕšené zaslaním e-mailu, ktorý bude obsahovať Vami zadanú spracovanú požiadavku (napr.: zmluvu, podanie, právny rozbor a pod.) a prípadné odpovede na Vaše doplňujúce otázky

Údaje označené * sú povinné


Všeobecné podmienky poskytovania právnych služieb online

 1. Tieto všeobecné podmienky poskytovania právnych služieb online (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti právneho vzťahu medzi fyzickou/právnickou osobou, ktorá využíva služby poskytované prostredníctvom webovej stránky www.ba-advokat.sk (ďalej len „Klient“) a Advokátom. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy, ktoré uzatvára Advokát s Klientom v súvislosti s poskytovaním právnych služieb online, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.
 2. Klient sa zaväzuje poskytovať úplné, pravdivé a presné informácie, ktoré sa týkajú jeho požiadavky na poskytnutie právnych služieb online. Klient berie na vedomie a súhlasí, že kvalita poskytnutej právnej služby online závisí od pravdivosti a úplnosti informácií, ktoré Advokátovi poskytne.
 3. Vyplnením a odoslaním formulára alebo e-mailu s požiadavkou na poskytnutie právnej služby online Klient vyjadruje súhlas podľa zákona č.: 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov na účely poskytnutia právnej služby.
 4. Advokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb online chrániť a presadzovať práva a záujmy Klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, nie je nimi viazaný. O tom Klienta vhodným spôsobom poučí.
 5. Advokát je povinný v priebehu poskytovania právnej služby informovať klienta, ktorý je spotrebiteľom právnej služby, o výške odmeny za úkon právnej služby ešte pred začatím tohto úkonu, inak mu odmena nepatrí. To neplatí v prípade, ak je potrebné úkon právnej služby vykonať bezodkladne.
 6. Klient berie na vedomie a súhlasí, že Advokát si vyhradzuje právo poskytnúť právne služby online. Advokát je oprávnený odmietnuť poskytovanie právnych služieb online.
 7. Advokát je povinný odmietnuť poskytnúť právnu službu online ak:
  1. v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada,
  2. sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť,
  3. protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne,
  4. informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť,
  5. vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta.
 8. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri poskytovaní právnych služieb online dozvie. Tejto povinnosti ho môže zbaviť len Klient písomným vyhlásením.
 9. Advokát zodpovedá za to, že právne služby online budú poskytované s odbornou starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Advokát však nezodpovedá za výsledok použitia poskytnutých odborných právnych informácií Klientom.
 10. Pokiaľ nie je dohodnuté s Klientom inak, sú tieto právne služby poskytované za odplatu. Odmena za právne služby je navrhnutá Advokátom s prihliadnutím k povahe a zložitosti konkrétnej právnej veci. Uhradením navrhnutej odmeny Klient vyjadruje svoj súhlas s jej výškou.
 11. Ku každej právnej službe bude vystavený daňový doklad, ktorý bude zaslaný poštou najneskôr do 14 dní odo dňa poskytnutia právnej služby.
 12. Advokát je oprávnený preveriť Klientom zadané registračné údaje. Advokát je oprávnený kedykoľvek odoprieť poskytnutie právnej služby online v prípade, že má odôvodnené pochybnosti o pravdivosti poskytnutých údajov Klienta alebo v inom prípade, ktorý môže znemožniť poskytovanie právnych služieb Advokátom.
 13. Klient berie na vedomie a súhlasí, že poskytovanie právnych služieb online v sebe zahŕňa možné riziko, ktoré spočíva v povahe používaného komunikačného prostriedku. Advokát nezodpovedá za škody, ktoré sú spôsobené poruchami, výpadkami alebo obmedzením prevádzky webovej stránky.
 14. Všetky právne vzťahy medzi Klientom a Advokátom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky platným v čase uzavretia dohody. Ak nie je v Podmienkach uvedené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 15. Advokát si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek meniť. Povinnosť oznámenia zmeny týchto podmienok je splnená ich umiestnením na stránkach www.ba-advokat.sk. Klient je povinný sa vždy pred zadaním novej právnej veci oboznámiť s aktuálnym znením Podmienok.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenie na webovej stránke www.ba-advokat.sk