Asistované založenie Akciovej spoločnosti (cena od 790€)

Založenie akciovej spoločnosti je o niečo zložitejší a nákladnejší proces ako založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Úkony, ktoré zabezpečí Advokát:

 • Vypracovanie všetkých potrebných zakladateľských dokumentov a podkladov pre zakladateľskú listinu
 • Dohodnutie stretnutia s notárom na podpis zakladateľskej listiny akciovej spoločnosti, ktorá musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice
 • Vyplnenie tlačiva ohlásenia živnosti
 • Podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • Registrovanie spoločnosti pre daň z príjmu na príslušnom Daňovom úrade

Poplatky, ktoré hradí advokát z poskytnutej odmeny

 • Súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra

Úkony, ktoré zabezpečí Klient:

 • Dostavenie sa k notárovi v dohodnutom termíne na spísanie zakladateľskej listiny a overenie podpisov
 • Návšteva živnostenského úradu a podanie tlačiva spolu s prílohami
 • Vyzdvihnutie živnostenského oprávnenia
 • Odoslanie dokumentov poštou na adresu advokátskej kancelárie, príp. ich osobné odovzdanie

Poplatky, ktoré hradí Klient:

 • Odmena notára za spísanie zakladateľskej listiny a overenie podpisov
 • Správne poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia (jeden predmet podnikania – voľná živnosť – 5€, jeden predmet podnikania – viazaná alebo remeselná živnosť – 15€)

Doplnkové služby:

 • zabezpečenie registrácie akcií a vedenie zoznamu akcionárov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR a.s.
 • zabezpečenie sídla pre spoločnosť prostredníctvom našich partnerov
 • otvorenie účtu v banke

V prípade záujmu o doplnkové služby Vám ich cena bude vyčíslená na základe zadanej požiadavky.


Dokumenty na podpis si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo Vám ich zašleme na Vami zadaný e-mail s poučením v koľkých vyhotoveniach sú dokumenty potrebné a na ktorých je potrebný overený podpis.